Biểu tình bên ngoài trụ sở Formosa ở Đài Bắc ngày 10 tháng 8 năm 2016

Nguyễn Phú Trọng ưu ái Formosa *

Tại sao ngày 22.4.2016 Nguyễn Phú Trọng lại vẫn đủng đỉnh tới thăm Ban giám đốc Formosa, giữa lúc hàng triệu nhân dân là nạn nhân do thảm họa cá chết hoàng loạt từ đầu tháng 4.16 ?

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]
Xem toàn trang